دستسازهایخالقانه

دستسازهایخالقانه

Manzel Magazine - - Cover Story - نویسنده:صدفحقیقت/کارشناسطراحیمحیط

باید ذهن خیلی خالقی داشته باشید که بتوانید از آنچه هرگز در دنیای واقعی ندیده اید تصاویــر متفاوت و جدیدی خلق کنید. شــخصیتهایی که هرگز پای خود را به جهان هستی نگذاشتهاند، جایی بین خیال و رویا در حال زندگی و گردش هستند. تصویری که تازه خلق شده، میتواند به هر گوشهای از زندگی ما راه باز نموده و خود را به حقیقت تبدیل کند. گروه هنری بیشه با خلق لوازم تزئینی و دکوری که از تصویرسازی خالقانه ای ساخته شدهاند، سبک جدیدی را وارد دکوراسیون خانهمیکندکهفضارابارنگهاییمتنوع،پرانرژیمیگرداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.