کدامخاکستری،کجا؟

Manzel Magazine - - Cover Story -

وقتیصحبتازرنگخاکستریمیشود،چهرهایعبوس،تیره،افسردهوگرفتهدر برابرمانظاهرمیشود،ولیاینرنگوخانوادهگستردهومتنوعآن،کاربرددیگری نیزداردکهماراشگفتزدهمیکند.اینکاربرد،قابلیتدرانطباقپذیریبسیار زیاددردکوراسیونوهمنشینیبارنگهایدیگراست.هریکازانواعخاکستری، میتواندبهعنوانرنگپایهواولیهبرایدکوراسیونانتخابشودودرکنارآن، رنگهایدیگرتاثیر،جذابیتوجلوهزیباتریپیداکنند.چنینترکیبي،فضایی خاصوغیرتکراریمیآفریند.سهگروهخاکستریوجوددارد:خاکستریگرمکه تهرنگیازرنگهايگرميمانندقرمزیانارنجیدارد،خاکستریسردکهردیازآبی یاسبز-آبییابنفشدرآنحسمیشودوخاکستریخنثیکههیچتمایلرنگیدر آنقابلتشخیصنیست.خاکستریخنثی،قدرتانطباقبیشتریبهطراحمیدهد تاانتخابهایرنگیبیشتریداشتهباشد.درموردرنگهایسردیاگرمخاکستری برایدوریازسردی و بیحالیفضا،استفادهازرنگمکملزیباتراست؛مثال استفادهازرنگنارنجییازردپررنگ و درخشاندرکنارخاکستریسرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.