سبکماوریکدر دکوراسیونداخلی

سبکماوریکدرطراحیداخلی

Manzel Magazine - - Cover Story -

ماوریک چیست؟

ماوریک <« ‪D s Z/‬ » واژهای انگلیســی و به معنای فردی مســتقل و تکرو اســت که با هیچ گروه و حزبی همراه نمیشود. ســبک ماوریک جزئی از ســبک مدرن با رویکردی مبتکرانه، غیرمعمول و غیرمتعارف است؛ سبکی جوان و گســتاخ که به قانونها احترام نمیگذارد. ماوریک در طراحی داخلی امروزی به دلیل نزدیکی زیادی که به رویکردهای دنیای مدرن دارد شــهرت پیدا کرده اســت. این سبک زاییده تخیل اســت و طراحیهای حاصل از آن از هیچکدام از قوانینی که میشناسیم را تبعیت نمیکند و تنها به تخیالت ذهن طراح بها میدهد.

ماوریک؟ بله یا خیر!

بسیاری از افرادی که با سبک ماوریک آشنا نیســتند، آن را غیرعادی و از نظر بصری چالشبرانگیــز مییابند. این زمینه طراحی بیمانند و نوآورانه اســت؛ افراد در مواجهه با آن یا عاشــقش میشــوند یا متنفر. وقتــی بحث ماوریک میشود حد وسطی برای دیدگاهها وجود ندارد؛ صفر یا صد. شما در این سبک طرحهایی را تجربه میکنید که در نگاه اول عجیب و غریب به نظر میرســند و حتی احتماالً زننده، اما درنهایت هم، ســبکی است که خود را جسورانه بیان میکند.

رنگها در سبک ماوریک

در طراحی ماوریــک محدودیتی برای انتخــاب رنگها وجود ندارد و شــما اجازه دارید رنگهای پرزرق و برق و جدیــدی انتخاب کنید که تاکنون تجربه نشــدهاند. اگر در ذهن خود یک پالت رنگی خاص دارید، تنها کافی اســت با طراحی همعقیده با خود همتیم شوید که میتواند محیطی با دید شما و فارغ از همه قوانین رنگ و ترکیب رنگی برایتان خلق کند.

عناصر دکوراسیونی در سبک ماوریک

عناصر دکوراســیونی نیز جزء اصلی طراحی داخلی ماوریک به شمار میروند. این عناصر دقیقاً شــبیه چیزی هســتند که در طراحی معاصر به کار میرود. اشــیایی مانند فرشها، کوســنها و قطعات دیگر دکوراســیونی در این نوع طراحی دخیل هســتند با این تفاوت که ممکن اســت اختالف قابلتوجهی با یکدیگر داشته باشند؛ چون انتخابها کام ًال تصادفی بوده است.

مبلمان در سبک ماوریک

ازآنجاییکه ســبک ماوریک با دنیای مدرن همخوانی بســیاری دارد، مبلمان و تجهیزات مد روز در آن استفاده میشــود؛ مبلمانی که جسورانه به نمایش خود میپردازند. در بیشتر موارد، مبلمان این سبک عجیب و غریب به نظر میرسد، اما با این حال کاربردی است.

ماوریک متعارض، اما غیر احمقانه!

اگر تعدادی خانه با طراحی داخلی به سبک ماوریک را بررســی کنید، به وجود عناصر بیمانند و مشــخصی پی خواهید برد که در هیچ سبک دیگری از طراحی داخلی با آنها مواجه نشدهاید؛ برای مثال صندلیها اشکال نامنظم و رنگ دیوارها و کف، ســایههایی متداخل و بعضاً متعارض دارند. چیزی که درنهایت میبینید ممکن است به چشم برخی از شما ناآشنا باشد، اما هرگز احمقانه نخواهد بود.

ماوریک در کدام فضاها؟

سبک ماوریک هم در فضاهای کوچک و هم در فضاهای بزرگ میتواند به کار رود. شما میتوانید فضاهای داخلی عمومی با سبک ماوریک را پیدا کنید (موزههای مدرن و گالریهای هنری معموالً طرفدار این سبک هستند) اما در یک خانه مسکونی مدرن هم به همین اندازه تأثیرگذار میتواند به کار گرفته شود.

ماوریک برای چه افرادی؟

هدف سبک ماوریک در طراحی داخلی، نمایشــی دروغین از احساسات و خواستههای شما نیست، بلکه با این سبک شــما میتوانید نگاه جسورانه خود را به رخ بکشید و به زیبایی هر چه تمامتر به نمایش بگذارید. اگر عاشق مدهای روز و زرق و برقهای دنیای امروزی هستید و بهصورت فعاالنهای مدهای عصرتان را دنبال میکنید، این سبک مناسبترین انتخاب براي شما است. ممکن است بســیاری از افراد با معنای ماوریک آشنا نباشــند یا حتی درباره آن دیدگاهی ناخوشایند داشته باشند، اما اگر این سبک هم مانند همه سبکهای دیگر بهدرستی استفاده شود، نتیجهاي بسیار خیرهکننده و منحصربهفرد خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.