ساعتهایمدرن

Manzel Magazine - - Cover Story - نویسنده: زهراساداتحسینی/کارشناسمعماری

زمان با زیبایی متفاوتی برای انسان نقش بازی میکند؛ گاهی دلنشــین و خاطره انگیز و گاهی هم اندوهگین از گذر آن! بله، ساعت و زمان در بهبود زندگی انسانها موثر است، پس باید ضرورتها را در دکوراسیون جای دهیم تا با یک تیر دو نشان بزنیم! اما چه ساعتی و برای چه سبکی؟! بیدرنگ میتوان گفت سبک مدرن در اولویت است؛ زیرا این سبک در میانه قرن بیستم با تاکید بر سادگی رواج پیدا کرد و با استفاده از رنگهای روشن، تجلی حجم به جای جرم و تعادل به جای تعصب بر تقارن، جایگاه ویژهای در معماری به خود اختصاص داده است؛ از طرفی هم در حال حاضر استقبال بینظیری از این سبک شــده است، پس با ما همراه باشید تا خرید ساعتی مدرنراتجربهکنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.