مدومعماری

Manzel Magazine - - Cover Story -

از نظر شما کدام رنگ پرده و موکت برای یک اتاقخواب با کاغذدیواری مدل آبرنگی طیف رنگی سبز و کرم و کمدهای کرمرنگ مناسب است؟

با توجه به اینکه رنگهای مورداستفاده شما رنگهای مالیم و سردی است، پیشنهاد میکنم برای ایجاد فضایی دلچسبتر از پارکتی به رنگ قهوهایگردوییاستفادهنمایید.همچنین میتوانید از پارچه سفید حریر برای پرده و برای زیرپردهای از دو یاالن ساده و مدرن با طرحهای گلگلی و یا خطدار استفاده کنید تا اینیکنواختیوسادگیرابشکنید.همچنین میتوانید بهجای استفاده از پرده پارچهای از شیدهای دارای تصاویر طبیعت استفاده نموده و فضایاتاقتانرابهطورکلیتغییردهید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.