حرفهای درگوشی یک طراح

Manzel Magazine - - Cover Story -

دست یافتن به آرامش نتیجه سادهزیستی است، اما ســادگی به معنای خانه بیروح و خالی نیست. این صحبت در مورد خانههایی با متراژ کوچک هم صدق میکند. بهترین حالت استفاده از طرحها برای جلوگیری از آشفتگی، تکرار آنها با اندازههای مختلف در محیط است. این عمل چشــم بیننده را به دنبال خود در اطراف به چرخش درمیآورد. بهتر است طرحهای بزرگ در کنار رنگهای مالیم قرار بگیرد، چراکه این کار سبب ایجاد تعادل میشود. منظور از انتخاب رنگ مالیم، انتخاب رنگهای روشن نیســت؛ گاهی رنگهای سیر و تیره هم در کنار طرحهای شلوغ به ایجاد تعادل در فضا کمک میکند. تصور کنید یک فرش به رنگ مشکی و ســفید با گلهای درشت و قرمز، چطور روی کف سفید خودنمایی میکند تا روی یک کفپوش خاکســتری، پس منظور از سادگی انتخاب یک پسزمینه تکرنگ مالیم است که با چیدمان مبلمان رنگی جان میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.