عکاس ماه

Manzel Magazine - - Cover Story -

نویسنده و گزارشگر: معین قوی/ کارشناس معماری مسیرپیشرفتوموفقیت،هموارهمسیریدشواربودهاست.مسیریکهبرایقدمگذاشتندرآنبایدازشادیبسیاریازاتفاقها چشمپوشیکردوتنهادرراهرسیدنبهاهدافشخصیتالشنمود،البتهکهاینیکفرمولقطعیبهحسابنمیآیدوبرایتماماهداف مشابهنیست؛بهعنوانمثالدربسیاریازرشتههایهنری،عالقه،سببهدفگذاریوآسانترشدنتمامسختیهایمسیرمیشود. حکیمحمادیمانندبسیاریازهنرمندانما،نمونهایازاینطیفاست؛کسیکهدرراهعالقهوخواستهاشتالشکردوخودرادرمعرض اتفاقاتبزرگقرارداد.باماباشیدتابااووهنرشآشناشویم.

دربارهعکاس

حکیم حمادی متولد پاییز ســال ۶۶۳۱ در اهواز و ساکن کرج است. او فارغالتحصیل کارشناسی فرش دانشــگاه کاشان بوده و کارشناسی ارشد خود را در رشته پژوهش هنر از دانشگاه مازندران کسب کرده است. دیدن، خواندن و نوشتن، خوشی و جدیتش را شکل میدهند. او در عکاسی حرفهای و شخصیاش این مؤلفهها را دخیل میداند: با چشم دیدن و خواندن، با دوربین نوشتن. در سال ۲۹۳۱ با همکاری دوست خود؛ مسیح مســتأجران که فارغالتحصیل معماری بود، استودیو عکاســی معماری دید را بنا کردند. او هماکنون کار عکاسی معماری را با کمک همکار خود و با حساسیت، دقت و تقسیم تخصصی کار پیش میبرد.

نگاهاوبهعکاسیمعماری

از سال 85 که عکاسی را یافتم تا سال ۹8، اهتمام و سرخوشیام، صرفاً معطوف به تجربه شــیوهها و موضوعات مختلف با رسانه عکاسی بود. همین رویه را در زمینه کار حرفهای عکاسی با آزمودن شــاخههای مختلف آن در پیش گرفتم. طی این سالها عکاسی معماری را با روحیهام ســازگارتر دیدم؛ به این دلیل که در عکاســی معماری میتوان در موضوع غرق شــد، کنکاش کرد و کار را با صبر، حوصله و دقت پیش برد. خصلتی که آن را درست در نقطه مقابل عکاسی فیلم و تئاتر و یا عکاسی استودیویی قرار میدهد. به نظرم مهمترین ویژگی عکاسی معماری، پیوندش با فضا و ســکون (موضوع) است و همین امر سبب میشــود تا کار با صرف زمان و نیز جستجو و مشورت برای درک تصویری مکان همراه باشد. همواره مشتاقم تا سفارشهای کاریام باعث مواجهه با رویدادی معمارانه باشند تا به نحوی عکاسانه در آن رویداد سهیم شوم و دیگران را نیز همراه کنم.

پروژهعکاسیساختمانچندعملکردیسایهروشن معمار: رضامفاخر

پروژهعکاسیویالیمهرشهر معمار: هومنباالزاده

پروژه عکاسی ساختمان مسکونی احتشامیه معمار:آتلیهمعماریارو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.