منزلشاممیتواندیکیاز تورهایخانهگردیمنزلباشد

Manzel Magazine - - Cover Story -

در هر کجای ایران که هستید، اگر تازه عروس و دامادید، اگر خانه، ویال، بالکن و یا حیاط متفاوتي داریــد یا اگر فکر ميکنید دکور یا فضالی سبز خانهتان ایده خاصي را دنبال می کند که دوست دارید آن را با بقیه به اشتراك بگذارید، حتما ما را خبر کنید. شاید شما مهمان شمارهآیندهمجلهمنزلباشید. شما ميتوانید به اکانت manzelmag در اینستاگرام عکس دایرکت بفرستید و یا تصاویر منزل تان را به شماره تلگرام 09335003518 ارســال نمایید. به محض دریافت عکسها کارشناسان ما باشماتماسميگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.