طعمیازسنتایرانی

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه - bahareaali

«من تحصیالتم را در رشته علوم آزمایشگاهی ادامه دادم و در حال حاضر هم شاغل و متأهل هستم.آشپزیرابسیاردوستدارمووسایل،ظروفوزندگیسنتیراهمبسیارمیپسندم». بهارهعالی لوازمسنتیوقدیمیباسنتایرانیدرسفرهپرمهربهارهدیدهمیشود.اللههاوسینیچایاز وسایل قدیمی و سیسالهای است که مادرش داده است. همه دوستان و آشنایان میدانند که او به صنایعدستی عالقه زیادی دارد و به همین دلیل، ظرف آش، هدیهای از طرف خواهرش استکهازمغازهصنایعدستیدرهفتتیرآنراتهیهکردهاست.برشهایمنظمنان،هندوانه وخوراکیهایمتنوع،خاطرهیکافطاریبهیادماندنیرادرذهنباقیمیگذارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.