سفرهافطاردرنصفجهان

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه - ‪a agh a‬

«من مادر دو دختر کوچکی هستم که بیشترین زمان روزم را با آنها سپری میکنم. به کارهای هنری عالقه بسیار زیادی دارم و همراه مادرم در این زمینه فعالیت میکنم. این روزها دختر بزرگترم در پختن غذا و چیدن میز کمکم میکندوهمینموضوعمنرابهپختنغذاهايمتنوعوچیدنزیباترسفرهتشویقمینماید».

آفاقامینی هر سفره افطار، حال و هوای خاص خودش را دارد. با وجود اینکه بســیاری از مواد خوراکی مشابه یکدیگرند، ولی هرکدام با زمینه فکری خاصی بر سر سفره گذاشته میشوند. جالب است بدانید که لیوانهای شربتی که در سفره آفاق میبینید، جهیزیه مادرش بوده که حاال به او رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.