ويژگ ‌یهای‌ کتاب‌خوب‌

کتابهایمفیددرحوزه دکوراسیونکدامند؟!

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه -

آسما ‌نخراشب‌ه‌درد‌ايران ‌يهان‌م ‌يخورد

كتابها و ژورنالهاي متعددي در دنيا وجود دارند كه بايد بهترين نمونهها را از بينشان انتخاب كنيد. بايد بدانيد كه دنبال چه چيزي هستيد. براي اين موضوع هم بايد نگاهي به اطراف خودتان و آنچه در آن رخ ميدهد، بياندازيد؛ براي مثال، امکان دارد كتابهای منتشرشدهدربارهآسمانخراشهايعجيبنيويورك،برايتانجالبباشند،اماطبيعتاً هرگز برای كساني كه در ايران زندگي ميكنند بهاندازه كتابی درباره دكور ويال، مناسب و كارآمد نخواهد بود.

نيازهايتان‌راب‌سنجيد

خودتانونيازهايتانرابسنجيد.كتابهاييكهحالتژورنالدارندوحجمعکسهايشان نسبت به نوشته بيشتر است، معموالً طيف مخاطبان گســتردهتري دارند. اين كتابها ميتوانند آرشيتکتها، دانشجويان معماري، مهندسان عمران يا حتي افراد عالقمند به اينحوزهكهتحصيالتيدربارهدكوراسيونندارندرانيزجذبكنند.برخيازاينژورنالها به جز توضيحات كوتاه و خاص درباره هر محصول يــا دكوري، اطالعاتي درباره جزئيات مربوط به آن مثل جنس مواد دكوري و محل فروش آن، در اختيارتان قرار میدهند.

دنبال‌سودجويان‌ارزا ‌نفروشن‌باشيد

لطفاً كتابها را از منابع اصلی آنها بخريد. برخي از افراد سودجو كتابهاي خارجي را اسکن كرده و آنها را بهطور الکترونيکي و با قيمت بسيار پايينی در اختيار مشتريها قرار میدهند، اما كساني هم هستند كه اين كتابها را از منابع اصلي خريده و آنها را بهصورت رسمي وارد ميكنند. شــايد قيمت اين كتابها بيشتر باشد، اما راه درست اين است كه كتاب را از آنها خريداري كنيم. بگذاريد با هم چند نمونه از كتابهايي از اين دست را مرور كنيم. اين ژورنالها جزء خاصترين و كميابترين مجموعههايي هستند كه ميتوانيد پيدا كنيد، پس خواندن توصيههاي ما را از دست ندهيد.

نام‌کتاب:‌alliv ‪‌‌‌French Style‬

اين كتاب يکي از كميابترينهاي دنياي دكوراسيون اســت كه اثر آن را در هرجايي نميتوانيد پيدا كنيد، البته شايد در كتابخانههاي فرنگي يا كتابفروشيهاي آنسوي آب، نمونههاي آن در دسترستان باشد، اما كساني كه در حوزه دكوراسيون كار كردهاند، خوب ميدانند كه كتابهايي از اين دست در حکم كيميا هستند. در اين كتاب، مجموعهاي از طراحيهاي داخلي و خارجي تعدادي از ويالهاي فرانسه و اروپا به تصوير كشيده شده است. اين تصاوير شامل پالن ويالها نيز هستند. يکي از نکات مثبت اين كتاب، اطالعاتي است كه در آخر آن گنجانده شده تا خواننده بتواند ابزار بهكار رفته در دكور را شناسايي كرده و آنها را تهيه نمايد.

نام‌کتاب:‌smoor ‪100 Favorite Designer‬

عکسهاي اين مجموعه حدود ۰8 درصد دكوراسيون داخلي و ۰۲درصد منظره را در بر ميگيرند. اين دكورها كه ساخته عدهاي از طراحان مشهور و شناختهشده جهان هستندكه در سبكهاي پستمدرن و كالسيك طرحريزی شدهاند. اهميت اين كتاب در اين است كه شما میتوانيد طرحهاي پستمدرنوكالسيكراهمزماندريكمجموعهببينيد.

انتشارات‌معتبر‌راب‌شناسيد

سابقه كار در نشر كتاب هوشنگ عليزاده به سال 4۵۳۱ میرســد؛ به همين دليل هم توصيههاي خوبي كه در باال خوانديد را با شمايی كه به دنبال دنيای حرفهای كتاب هستيد در ميان گذاشته است. تا پيش از سال 7۵۳۱ خورشيدي، انتشــارات فرهنگسرا به مديريت آقای عليزاده، كتابهاي دايرهالمعارف ايرانيکا را منتشر ميكرد، اما بعد از اين دوران به سراغ كتابهايي رفت كه در حوزه معماري منتشر ميشدند. كتابهای مفيد در اين حوزهرا ازاينانتشاراتبخواهيد.

دكور كردن، راه و رســم خودش را دارد. تفاوتــي نميكند كه ميخواهید خانهتان را دكور كنید یا به محل كارتان جالل و جبروت ببخشــید. در هر صورت به جز ذوق و قریحه باید كمي چاشني «دانش» را هم به ماجرا اضافه گردانید. دكوراسیون و معماري شــباهت زیادي به كارهاي هنري دارد؛ به همین دلیل، براي اینكه كارتان را درست و دقیق انجام بدهید، باید بتوانید از كارهاي خوب دیگران و نمونههاي موفق جهــان، الگو بگیرید. بهترین الگو را كتابها و ژورنالهاي خوبي كه در این حوزه منتشــر شدهاند، ارائه میدهند.انتشارژورنالهايمعتبردكوراسیون،یكيازمنابعمهمياستكه ميتواند شما را براي خلق آثار جدید و ارائه دكورهاي خاص یاري كند، اما چه كتابهایي را باید بخریم و دنبال چه انتشارات یا موسسههایي باشیم؟ براي پیدا كردن كتابهاي دكوراسیونمحوري كه براي خواننده مفید باشند، در اینشمارهگفتوگویيباآقايهوشنگعلیزادهانجامدادهایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.