6محصــــولب ترر لوازمخانگــــیاز 6ب نرـدمعتبرجهانی

Manzel Magazine - - سبکزندگی - نویسنده:معینقوی/کارشناسمعماری

دنیایلوازمخانگی،دنیاییبزرگوپیچیدهاست.شواهدنشانمیدهدکهباپیشرفتتکنولوژینه دنیای این لوازم به بنبست میرسد و نه مردم از آنها بینیاز میشوند؛ بنابراین ما هر روز شاهد ظهور کمپانیهاوبرندهایجدیدوعرضهمحصوالتمتفاوتهستیم.دراینمیان،شرکتهاییکهتداوم بیشتریداشتهوتوانستهاندکیفیتمحصوالتخودرابهمردمدنیاثابتکنند،سهمبیشتریازبازار لوازمخانگی را از آن خود کردهاند. در اینجا میخواهیم به 6 کمپانی بزرگ لوازمخانگی دنیا سر بزنیم وازهرکدامشانیکمحصولجدیدومتفاوترابهشماخوانندگانعزیزمعرفیکنیم.باماباشید.

ماشینظرفشویی

بدون هیچ تردیدی باید اذعان داشت که شرکت بوش برترین سازنده ماشین ظرفشویی در جهان است. بوش بهعنوان مخترع ماشین ظرفشویی و اولین تولیدکننده آن، باالترین سطح کیفی را در میان سایر تولیدکنندگان ظرفشویی داراست.صرفهجوییدر مصرف آب و انرژی، کیفیت عالی شستشوی ظروف، طول عمر باال و تنوع بسیار در برنامههای شستشو از ویژگیهای منحصربهفرد ظرفشویی بوش است، پس اگر تصمیم به خرید این ماشین ظرفشویی بوش دارید، بهدرستی تصمیم خود شک نکنید. مدل: SMS88TI01E سال ساخت: 2016 ابعاد:006*006*548میلیمتر مشخصات:دارایظرفیت41نفره/شستشوی کام ًالبهداشتیودقیق/بهینهسازیمصرفآب وبرق/دارای8برنامهشستشو/مجهزبهسیستم محافظتیدربرابرظروفشیشهای/دارایصفحه نمایشگر و حسگر آب و ...

تومان 4,849,000

تلویزیون هوشمندخمیده

یکیازتلویزیونهایخمیدهوهوشمندکمپانیمشهور «سامسونگ»، مدل 49KU7975 است. این مدل دارای کیفیت تصویر 4K است و بینندگان از تماشای تصاویر آن شگفتزده میشوند. با اینکه محتوای 4K با محدودیت روبهروست، این تلویزیون با قابلیت ارتقای تصاویر تا حدودی این مشکل را برطرف کرده است. صفحه این تلویزیون از نوع خمیده بوده و از تکنولوژی ال ای دی بهره میبرد. با پشتیبانی از قابلیت ،HDR رنگهای بسیار شفاف و زندهای از این تلویزیون به اجرا گذاشته میشود. مدل: سالساخت: ابعاد: اینچ مشخصات:دارایرزولوشنووضوح /نسبت تصویر /دارایقابلیتارتقایکیفیتتصویر/دارای قابلیتنصببازی/دارایدوورودی h^وسهورودی /دارایقابلیتاتصالبهدیوار

تومان

مایکروویو

مایکروویو «پاناسونیک» مدل ،NN-CD997S با گنجایش و توان بسیار باال، جنس بدنه مقاوم به همراه قابلیتهاي ویژه، طراحي شده است. این محصول که گنجایش کلياش به 42 لیتر ميرسد با توان مایکرو 1000 وات، توان گریل 1250 وات و توان کانوکشن 1800 وات تولید شده است. همچنین این محصول به قابلیتهاي پخت ترکیبي، یخزدایي به همراه 20 برنامه پخت، مجهز است. در نظر داشته باشید که پاناسونیک، یکي از معتبرترین و شناختهشدهترین برندهاي موجود در جهان بهویژه در بازار ایران است. این برند در زمینههاي مختلفي ازجمله ساخت لوازم صوتي و تصویري، گوشيهاي هوشمند، لوازم جانبي رایانه، لوازمخانگي برقي و غیره، فعالیتهاي گستردهاي را انجام ميدهد. مدل: C ابعادکلی: میلیمتر مشخصات:جنسسطحداخلياستیلضدزنگ/ قطرصفحهچرخان میليمتر/دارایقفل کودک/قابلیتتنظیمزمان/دارایفنآوري یاهمانسیستمگرمایشي دوراني تومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.