سینمایخانگی

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه -

تلفیق قدرت و زیبایی با جلوهای از اسپیکرهایی زیبا که به شما این امکان را میدهند تا عالوه بر صدایی فراگیر از طراحی نیز لذت ببرید. این محصول قادر به پخش بلوری بوده و همچنین توانایی پخش فیلمهای سهبعدی را نیز دارد. این مجموعه قادر به ایجاد صدای 5.1 کانال است که توسط 5 اسپیکر و یک ساب ووفر تولید میشود. شما در این مجموعه قادر خواهید بود که به جز امکان پخش دیسکهای DD بهوسیله تلفن همراه خود نیز به پخش محتوای موردعالقه خود بپردازید. مدل: s سال ساخت: ابعادکلیمحصول: میلیمتر مشخصات کلی: پشتیبانی از انواع فرمتهای ویدئویی و صوتی/ قدرت خروجی وات/دارایقابلیتپخشسهبعدی/دارایکابلهای و و

تومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.