لباسشوییوخشککنایستاده

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه -

با استفاده از یک دستگاه لباسشویی و خشککن فضای بیشتری در منزل فراهم کنید. شما میتوانید عملکردی را که دو ماشین انجام میدهند؛ یعنی شستشو و خشککن را با یک دستگاه انجام دهید. حتی میتوانید لباسهای حساس و ظریفتان را در همین دستگاه شسته و خشک کنید. مدل: سال ساخت: ابعاد: میلیمتر مشخصات:دارایحسگرهوشمند ŝ برایکارکردکامًال بیصدا/ دارای برنامه بخار برای رفع چروک لباس/ ظرفیت شستشو کیلوگرمی/ ظرفیت خشککن کیلوگرمی

تومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.