فرش و پایههای صندلی

Manzel Magazine - - سبکزندگی -

آیا باید میز ناهارخوري و صندلیهایش بهصورت کامل روی فرش قرار بگیرند؟ فرشی برای زیر میز ناهارخوری انتخاب کنید که از عرض میز و صندلیها بزرگتر باشد و از هر طرف دستکم 60 سانتیمتر بیرون بزند. بهاینترتیب، حتی وقتی صندلی عقب کشیده میشود نیز همه پایههای صندلیها روی فرش قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.