شــیوهمــدرنمدیریتمصــرفانرژی

Manzel Magazine - - سبکزندگی - نویسنده: سمیهمنوچهری/کارشناسمعماری

انرژی از جمله بحثهای داغ در عصر حاضر است. اینکه منابع تجدید ناپذیر، رو به پایان هستند و باید تمرکزمان به سمت استفاده از منابع تجدید پذیر برود از مسائل مهمی است که به توجه باالیی نیاز دارد. نحوه استفاده هرکدام از انواع انرژی بحث گستردهای اســت که در حوصله این مطلب نمیگنجد، ولی اینکه از چه راهکارهایی میتوانیم استفاده کنیم تا ما هم سهمی در حفظ انرژی داشته باشیم، موضوعی اســت که میخواهم در مورد آن صحبت کنم. یکی از راهکارهای مهم برای جلوگیری از مصرف بیرویه انرژی در سراسر دنیا، اختراع محصوالتی به این منظور است؛ مث ًال طراحی یک دوش حمام با این مکانیزم که با دادن درجه دمای موردنظر، آب مصرفی را برای ما گرم کند. این امر باعث جلوگیری از هدر رفت آب برای تنظیم دستی آن میگردد.

دستگاههایهوشمندوکاربردآنها

سیستم هوشــمند یا سیســتم مدیریت ســاختمان (بی ام اس) دســتگاهی اســت که به صورت برنامهریزیشــده بر فعالیتها و کارهای ســاختمان نظارت دارد. یکی از کارکردهــای خوِب این سیستم، انجام تغییرات خودکار و مناســب با شرایط محیط است؛ مثًال دمای اتاق به طور خودکار در هنگام شــب، باالتر از دمای روز برنامهریزی میشود. همچنین شما نیز این امکان را دارید که برنامه موردنظرتان را با توجه به نوع کاربری ساختمان انتخاب کنید.

ویژگیهایاصلیدستگاههایهوشمند

یکی از مزایای اســتفاده از سیستم مدیریت ســاختمان، رسیدن به امنیت و آسایش اســت. اینکه هر زمان که تمایل داشته باشید دســتگاهی بدون محدودیت فاصلــه، فعال یا غیرفعال شــود در

زندگی پرمشغله امروز حســن بزرگی به حساب میآید. فکر کنید در یک شب سرد زمستان قصد سفر به ویالی خودتان را دارید. شما میتوانید از منزلتان و قبل از اینکه حرکت کنید شوفاژخانه را فعال نمایید و فضای ویال را گرم و مطلوب ســازید. فکر این موضوع هم میتواند خوشایند باشد چه برسد به تجربه آن! یکی دیگر از ویژگیهای این سیستم، صرفهجویی در مصرف انرژی اســت. برای درک این موضوع، کافی است به مثال باال توجه کنید. در نظر بگیرید در شــب ســردی که وارد ویالیتان شدید، عالوه بر اینکه چند ســاعتی باید منتظر گرم شــدن ویال باشید، مجبورید درجه حرارت را باال برده و یا همزمان شــومینه یا بخاری را روشن کنید. در این صورت مقدار زیادی انرژی و سوخت هدر می شود تا فضا را گرمکنید؛ درنتیجه مقرونبهصرفه بودن آن میتواند ویژگی برجستهایدرانتخاباینسیستمباشد.

عملکردهایقابلکنترلباسیستم BMS

شــامل: تنظیم نور و روشــنایی محیط، کنترل سیستم امنیتی و حفاظتی،کنترل بازشوها، پرده و سایبان، تنظیم سیستم گرمایشی و سرمایشــی، کنترل آیفــون، ورود و خروج اشــخاص، تنظیم دستگاههای صوتی و تصویری، کنترل تأسیسات و استخر، تنظیم دستگاههای ارتباطی، کنترل وسایل الکتریکی ساختمان و کنترل سیستم آبیاری می شود.

سیستممدیریتانرژیساختمان

این سیستم، زیرشاخه سیستم بی ام اس اســت. همانطور که از نامش پیداســت، وظیفه اصلی آن مدیریت انرژی ساختمان است. این دستگاه میزان مصرف انرژی ساختمان را اندازهگیری و کنترل میکند. همچنین با ارســال گزارش و فرمان به دســتگاه اصلی، مصرف انــرژی را مدیریت میکند؛ بهعنوانمثال در ســاعات اوج مصرف برق، روشنایی را تنظیم و نورهای اضافه را خاموش میکند.

اجزایسیستمهوشمندیا BMS

برای مدیریت و راهاندازی این سیســتم باید یک سیستم کنترل مرکزی داشته باشید. همچنین امکان تنظیمات از کامپیوترتان هم میسر است. نکته بعدی در دسترس بودن خطوط ارتباطی باسیم یا بیسیم اســت. بخش دیگر وجود یک نمایشگر برای دسترسی و کنترل نقاط دسترسی در ساختمان است. حسگر، دیمر روشنایی، تایمر و پریزها از وسایل مهم برای فعال کردن به موقع هر یک از این عملکردها هستند. استفاده از یک سرور وب، دسترسی به راهاندازی سیستم به خصوص از راه دور را امکانپذیر میکند.

فعاالندر زمینهسیستمهوشمنددرسایتچیدانه شرکتچشمهوشمندایرانیان شرکتآساهوشمندتابان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.