مرتبكردنزيرسينك

Manzel Magazine - - طراحیمنزل -

يكيديگر از قسمتهايي كه معموال شلوغ و به همريخته است زير سينك ظرفشويي است. مواد شوينده، وسايل پخت و پز، سبدها و ... از مواردي هستند كه در زير سينك قرار ميگيرند. براي جلوگيري از به همريختگي در اين قسمت ميتوان از سبدهاي چند طبقه استفاده كرد. همچنين ميتوان طبقات كوچكي را در پشت درب نصب كرد تا وسايل كوچكتر در آن جاي گيرند. عالوه بر آن پيشنهاد ما اين است كه از خالقيت خود استفاده كرده و با نصب لوله، تخته و يا گيره در پشت درب كابينت، دربهاي قابلمه و يا وسايل ديگري را در آن قرار دهيد تا براي وسايل بزرگتر، فضاي بيشتري در كابينت باشد.

محصوالت مشابه در چیدانه برندایكیا حدودقیمت:05تا053هزارتومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.