نویسنده: فاطمهافشاریان کارشناسمعماریداخلی

Manzel Magazine - - طراحیمنزل -

عاشقآخرینمدهایروزهستید؟دوست دارید هرچه که خواستید را فارغ از همه قوانیندرخانهخودگردآورید؟میخواهید مانندهیچکسنباشید؟ازدیدنزرقو برقهایامروزیلذتمیبریدوبدتان نمیآیدسروشکلخانهخودراهماینچنینی آرایشکنید؟دنیایسبکها،هیچوقتکسی رادستخالیرهانمیکند.«ماوریک»همان چیزیاستکهمیخواهید!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.