حکایتآدمهایقابشدهرویدیوار

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه -

وقتی وارد اتاق رضا شدم در کنار همه مبلمان و جزئیاتی که بررسی تکتکشان زمانی طوالنی میطلبید، چهرههایی به من خوشآمد گفتند که هرکدام از رنگ، سن و نژادهای مختلفی روی دیوار قاب شده بودند. برایم جالب بود، گویی به جمعی وارد شده بودم که همه دستشان را به نشانه ابراز صمیمیت باال برده بودند کهبگویند:غریبهنیستی،غریبهنیستم،ماهمهیکیهستیم! « این عکسها یادگار ســفرهای من هســتند، لحظههایی که فقط من آنها را ثبت کردم و هرکدام مرا به روزهایی میبرند که در این ســفرها تجربه نمودم. عکس آن کودک خندان سیاهپوست برایم فقط یک عکسنیست،داستانرفتنبهآنجاودیدنآنکودکوارتباطمبااوست».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.