خودمطراحخانهخودم

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه -

رضا به سپردن طراحی خانه به دســت طراح اعتقادی ندارد، او میگوید هرکسی باید بنا بر شخصیت و روح خود، خانهاش را طراحی کند و تقلید از چیدمانهای آماده و طراحیشده توسط دیگران، هویتی از جنس تو به خانه نمیبخشد. «وقتی خانهای را برای خودت طراحی میکنی که حتی از نگاه دیگران، بد و غیراصولی به نظر میرسد، اصولی که خودت ساختهای بهترین چیزی است که میتواند گواه این باشد که اینجا خانه توست؛ برای مثال شاید شــلوغی از نگاه تو زیبا باشد، اما از نگاه دیگری نه. مهم این است که تو به خانهات اهمیت دهی و آن را بهگونهای بسازی که خودت دوست داری و با آن احساس آرامش میکنی، چراکه این تویی که بیشترین ساعات عمرت را در آنجا به سر خواهی برد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.