سفرهایرضاادامهدارد...

Manzel Magazine - - طراحیمنزل -

در پایان نیز این مژده را به مخاطبان همیشه همراه مجله منزل میدهم که ما به همراه رضا عابدینی سفری درونشــهری را آغاز کردهایم. به خانههایی میرویم که از روح صاحبخانههایشان برخاستهاند، صاحبخانههایی از قشر فرهیخته و هنرمند کشورمان! ســفری که در آن حکایت آدمهاست که حکایت خانهها را برایمان دلنشین و خواندنی میکند. قســمت اول را از خانه و داستان خود رضا شــروع کردیم و در ادامه داســتانهای جذاب دیگری داریم که برایتان روایت خواهیمکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.