گلهایتــــان را آویـــ زانکنید!

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه - نویسنده: ثمینافراهانی/کارشناسمعماری

استفاده مجدد از مواد بازیافتی و ساخت دستسازههای خالقانه با آنها عالوه بر اینکه به حفظ محیطزیســتمان کمک میکند، همیشه لذتبخش است. اگر شــما هم دوست دارید با روش ساخت یک دستسازه خالقانه و دوستدار محیطزیست آشــنا شوید، تا پایان این مطلب با ما همراهباشید.

درمرحلهاولباکمکآبنسبتاًداغبرچسبقوطیهاراجداکنید.برایاینمنظورمیتوانیدقوطیهارابه مدتچنددقیقهدرآببجوشانیدوبهراحتیبرچسبآنهاراجداکنید. حاالباکمکموادشوینده،سطحداخلیوخارجیآنهارابشویید. در مرحله بعد پس از خشــک شــدن قوطیها بهاندازه طول و عرض آنها، کاغذ یا پارچــه مدنظرتان را عالمتگذاریکنیدوباقیچیببرید.برایداشتناندازهگیریدقیقتر،میتوانیدچندسانتیمتربیشتراز اندازهاولیهانتخابکنیدوپسازچسباندنکاغذرویقوطی،اضافههایآنراببرید. حاال همانند تصویر قوطیها را با کمک کنف، به هم متصل کنید و انتهــای کنف را برای قالب آویز ،گره بزنید. گلدانهایشماآمادهاست.بهتراستداخلآنهاراباگلهایمصنوعیویا پیچکیپرکنیدوازداشتنشان لذتببرید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.