سادهچوب سادگیمدرندرساعت

Manzel Magazine - - طراحیمنزل -

به عنصر چوب که عنصری مدرن به حساب میآید، توجه کنید؛ زیرا ویژگی غالب سبک مدرن؛ یعنی همان سادگی و عدم استفاده از پیرایش و زیور را همراه خود دارد. سادگی توام با زیبایی ایجادشده از تلفیق خطوطی صیقلیافته و اشکال هندسی در سبک مدرن میتواند در این نوع از ساعتها جذابیت خیرهکنندهای باقی بگذارد. پس اگر به دنبال ساعتی مدرن از جنس چوب هستید به خطوط تراشیده شده و یا اشکال هندسی آن نیز توجه کنید؛ زیرا که چوب در سبک کالسیک هم جای خود را حفظ کرده است. مبادا اشتباه بگیرید! chidaneh.com/user/37814

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.