دستسازههایقطعه92 رنگمدرندرساعت

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه -

ویژگی بعدی سبک مدرن را میتوان انتخاب صحیح رنگ دانست، اما میدانیم در سبک مدرن از رنگهای روشن مثل زرد، نارنجی ...و به صورت اندک استفاده میشود؛ برای مثال به ترکیب یک رنگ خنثی مانند طوسی با رنگ گرم و روشن مثل زرد توجه کنید که به وضوح سبک مدرن خود را نشان میدهند؛ بنابراین با دانستننکتهایکوچکانتخابیصحیحراتجربهکنید. chidaneh.com/user/41346

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.