ساعتهای JC اشکالمدرندرساعت

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه -

اگرپیروسبکمدرنهستیدوبهفرمگرایی اهمیتمیدهید،پسباید برایساعتمدرن منزلتانازفرمواشکالیاستفادهکنیدکهسادگی مدرنرازیرپانگذارد،اماچهفرمواشکالیاین سادگی را به همراه دارد؟ بیشتر افراد، خطوط صافدرحجمرامعیاراصلیاشکالمدرن میدانند!ولیاستفادهازخطوطدرحجمهای توخالیوبدونتکرارازویژگیهاینادریاست کهکمترکسیبهآنتوجهمیکند؛ نمونهزیر بیانگراینویژگیمدرنو کمیاباست. chidaneh.com/user/38652

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.