فــــرش و چیدمان خانه

آنچهبایددرموردفرشونقشآندرخانهبدانید

Manzel Magazine - - طراحیمنزل - نویسنده: پرهامشکوهی/کارشناسمعماری

فرش میتواند به عنوان عنصری که در خانه اکثر ایرانیها نقش پررنگی دارد، موضوعی جذاب باشــد، چراکه به نوعی نماینده هویت ایرانی در خانههای ماســت؛ به همین خاطر میخواهیم نگاهی گذرا به فرش و نحوه بهکارگیری آن در معماری داخلی، تاثیرش در چیدمان فضاهای خانه و همچنیناستفادهازنقوشآنبیندازیم. ابتدا بد نیســت بدانیم که هر فضایی در معماری داخلی به کمک عناصر ساختاری مثل دیوار، کف و سقف شــکل گرفته و با ایجاد یک محدوده مشخص تعریف میشود. بعد از شکلگیری فضاها باید پوشش نهایی را با توجه به شخصیت فضا و نیاز آن انتخاب نمائیم؛ مثال در مورد خانه، با توجه به حس صمیمیت که یکی از نیازهای آن است مصالحی با همین ویژگی را برای پوشش نهایی آن برمیگزینیم تا این کیفیت را به فضا تزریق کند؛ برای مثال انتخاب کفپوش پارکت چوبی که به نوعی احســاس گرما و صمیمیت القا میکند، میتواند گزینه خوبی به حساب آید. پوشش نهایی کف، آخرین الیه ساختاری آن به حساب میآید. توجه داشته باشیم که از مهمترین خصوصیات پوشش کف، دوام آن در مقابل ضربه و جابهجایی اسباب و اثاثیه، سهولت نگهداری، راحتی زیر پا و گرمی کف (واقعی و بصری) است.

کارکردهایفرش

فرش در چیدمــان فضای داخلــی میتواند بــه عنوان عنصر ســازمانبخش و نظمدهنده،پوششکف،نقطهکانونی(ƚŶŜŽWŮĂĐŽ&)ویاعنصرتزئینیبهعنوان تابلو فرش مورد اســتفاده قرار گیرد. میتوانیم از آن به عنوان عاملی برای تفکیک فضاهایی مثل نشیمن و غذاخوری از هم استفاده نماییم. نقوش فرش میتواند در طراحی لوازم تزئینی، مبلمان، دکوراسیون، طرح و جزئیات معماری داخلی مفید واقعشود.(تصویرشماره1)

فرش و فضای داخلی

فرش میتواند کف را به عنصر عمده فضا تبدیل کند. همچنین طرحهای جهتدار فرش میتوانند به اندازه ظاهری کف از راه کوچک یــا بزرگتر جلوه دادن یکی از ابعاد آن تاثیر بگذارند. فرشها تکههای مجزایی از پوشــش کف هستند که اغلب با حاشیههای زیبا و اندازه استاندارد بافته شــده و برای پوشاندن تمام کف اتاق به کار نمیروند. پس از اینکه فضایی تعریف شد و فرش مصالح کف انجام شد، نوبت بهآنمیرسدکهنسبتبهچیدمانلوازمواثاثیهمرتبطبا دکوراسیونداخلیخانه اقدام کنیم. مبلمان و میزها، آکسسوار (تابلوها، آباژور ...و )، آینه و کنسول ...و برخی از مهمترین عناصری هستند که در خانههای ما وجود دارند، اما برای چیدمان آنها در کنار هم به یک عنصر نظامبخش نیاز داریم تــا بتواند همه عناصر را به بهترین شکل سازماندهی کرده، ما را از سردرگمی نجات داده و انتظام فضایی را در خانه ما حکمفرما نماید. یکی از مهمترین عناصری که میتواند در این زمینه به ما کمک کندتاچیدمانمطلوبیداشتهباشیم،فرشاست.

تناسبفرش،مبلمانوعناصردکوراتیومورداستفادهدرفضاازاولیننکاتیاستکهبایددرچیدمان خانه به آن توجه شــود؛ برای نمونه بهتر اســت در سبک مدرن با مبلمان ســاده و بدون تزئینات از فرشهایی با حالوهوای مدرن، در سبک روستیک که حالوهوای روســتایی دارد از فرشهایی با نقشههای ساده مانند گلیم و جاجیم و در سبک کالسیک از فرشهایی با نقشههای اصیل و سنتی مانندفرشهاییبانقشههایایرانیاستفادهکنیم.(تصویرشماره2) نکتهبسیارمهمدیگریکهبایدموردتوجهقراربگیردهماهنگیفرش،رنگدیوارها،پردههاومبلمان بایکدیگراست.همانطورکهدرتصویرمشاهدهمیکنیدتمامیاینعناصربایکدیگرهماهنگبودهو یکهارمونیجذابودلفریبیراایجادکردهاست.(تصویرشماره3)

حوزهقرارگیریفرش

اتاقخواب: هر صبحی که از خواب برمیخیزید، نخستین جایی که پایتان را میگذارید باید با یک کفپوش مناسب، گرم و نرم پوشیده شده باشد، پس با توجه به ابعاد اتاق و سایز تخت (دونفره کینگ سایز، دونفره میدل سایز و یا یک نفره) نسبت به انتخاب فرش اقدام نمایید. دقت کنید که باید تمام یا بخش اعظم فرش به صورتی که در تصویر نشان داده شده است زیر تخت قرار بگیرد. از فرشهای گرد یاکوچککهبخشیازفضایپایینتخترااشغالمینماید،استفادهنکنید.(تصویرشماره4)

غذاخوری: فرش را طوری زیر میز غذاخوری قراری دهید کــه پایههای صندلی در هنگام عقب آمدن حتما روی آن قرار بگیرد. دقت کنید ابعاد و شــکل فرش باید متناسب با ابعاد میز غذاخوری باشد و زمانی که زیر میز قرار میگیرد پنهان نگردد. از آنجایی که میز غذاخوری بخش مرکزی فرش را پوشــش میدهد، دقت کنید که فرش به اندازهای بزرگ باشــد که الگو و بافت آن در اطراف میز غذاخوریدیدهشود.(تصویرشماره5)

نشیمن: بهتر است در اتاق نشیمن، فرش را طوری قرار دهید که مبلمان به طور کامل بر روی آن بنشــیند. این امر موجب میشــود که همه اجزای مبلمان اتاق مانند یک گروه عمل کرده و متحد به نظر برســند. حالت دیگر این اســت که حداقل پایه جلویی مبلمــان روی فرش قرار بگیرد. در این حالت همچنان توجه به ســمت مرکز اتاق خواهد بود. غیرمعمولترین حالت هم این اســت که پایه تمام اجزا مبلمان( کاناپه، مبل تک و میز کناری) خارج از فرش باشد. این نوع سازماندهی برای آپارتمانهای کوچک ایدهآل است. اگر میخواهید این حالت را امتحان کنید مطمئن شوید که طول فرش با کاناپه برابر است، همینطور مبلمان را نزدیک فرش قرار دهید تا حس اتحاد همچنان پابرجا بماند. (تصویر شماره6)

فروشندگان فرش در وب سایت چیدانه فرشمهرعلیزاده- فرشکرامتیان- قالیکده- مدنو- باتیک برای دسترسی اطالعات تماس شرکت های پیشنهادی چیدانه به صفحات «راهنمای منزل» در انتهای مجله مراجعه کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.