تورخانهگردیدریکنگاه

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه -

تحصیالتبانویخانه:فوقلیسانس گرافیکوهنرهایزیبا موقعیت:تهران،شهرکغرب متراژآپارتمان:022متر،تریبلکس مالکیت:شخصی سبک:ویالیی تعداداتاقخواب:3خوابه تعدادسرویس:2 عدد سبکدکوراسیون:مدرن رنگغالب:آبیفیروزهای ویژگیبرجستهطراحی:استفادهازچوب طبیعیورنگهایاصلی طراح:آتوسابهداد نوعاجرا:بازسازیبهنشانهاصالت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.