نقشکفپوش راجدیبگیرید

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه - نویسنده: فائزهرضایی

برای داشتن فضایی مطلوب برای زندگی و کار باید به آن عشق ورزید و تغییراتی هرچند کوچک را شروع کرد. همه ما تغییر و تنوع را دوست داریم و تجربه تفاوت در هر نقطه از مکان زندگی برایمان دلچسب است، اما ممکن است در این مسیر، عواملی مانند هزینه، کیفیت، زمان ...و مــا را از انجام آن منع کرده و از تجربهداشتنفضاییدلخواهدورکند،ولیمیتوانراهحلهایی یافت که پاسخگوی تمامی این موارد باشد. در این مقاله شما را با راهحلی برای داشتن خانهای زیبا و تغییراتی چشمگیر یاری میکنیم.

لمینت؛انتخابیحرفهایبرایکف

لمینت ( ‪D/E d‬ )> کــه در اصطالح به آن پارکت لمینت نیز گفته میشود با قدمتی 30 ساله و برای رفع معایب پارکت به وجود آمده اســت. پارکت لمینت از جنس الیاف چوب فشــرده است و با کفپوشهای چوبی( پارکت چوبی) تفاوت دارد. لمینت در مقایسه با پارکت چوبی و سایر مصالح ســاختمانی نظیر سنگ و سرامیک کمهزینهتر بوده و نصب آن بسیار آسان است؛ زیرا به کف چسبیده نمیشود و بهوســیله شــیارهایی که بهصورت نر و ماده در هم قفل میشوند نصب میگردد. یکی از مزایای لمینت، قابلیت جابهجایی آســان با دورریز 15 درصدی اســت. این مورد برای مستأجران و یا کسانیکهتمایلبهتغییرمکاندارندمناسبخواهدبود.

مزایایدیگرلمینت

سهولت در نظافت و نگهداری، ضدحساسیت و مقاوم در برابر آتش سیگار، نمای زیبا و طبیعی چوب، عایق گرما و صدا، استحکام باال در برابر رطوبت، عدم تغییر رنگ در برابر تابش نور خورشــید، مقاوم در برابر خش و فرسودگی و ممانعت از لیز خوردگی

فضارابهاندازهدلخواهخودکنید

شاید شما از فضای موجود در خانه، محل کار و ویالی شخصی ...و راضی نباشید و از محدودیت فضایی آنها رنج ببرید. این خواسته را میتوانید با طیف رنگی موجود در لمینتهــا برطرف نمایید. یکی از ترفندهایی که برای افزایش فضا میتوان انجام داد، بازی با رنگها است. رنگ کفپوش، تأثیر چشمگیری در بزرگ نشاندن فضای شما دارد. انتخاب کفپوش مناســب نهتنها فضای شما را زیباتر میکند، بلکــه میتواند آن را بزرگتر از آنچه هســت نیز نشان دهد.

مزایایویژهپارکتلمینت‪he/yh &>KKZ‬

کلیک در این محصول یونیکلیک بوده و سبب شده لمینتی بسیار خوش نصب، بادوام و باکیفیت داشته باشید. لمینتهای یونیک ‪ŮĞŐĂŶƚ ^ĞƋŜĞƐ‬ برجسته و شیاردار هستند. روکشالیههایلمینتکالس3CA وتحتلیسانساروپاو

امریکا هستند. لبههایواکساندودشدهبرایجذبحداقلیآب وجودپارافیندرقفلهابرایجلوگیریازبهصداافتادنقفلها استانداردبینالمللیوقفلویژهتحتلیسانساروپا همراه با تضمین01 ساله

شرکت وارد کننده لمینت یونیک فلور با پشــتوانه ٤1 سال سابقه فعالیــت در عرصــه واردات پارکــت لمینــت و کفپوش،یکي از شرکتهايواردکنندهمطرحلمینتدرایراناست. براي کسب اطالعات بیشتردر مورد نمایندگي و دریافت آلبوم هاي شرکتبهصورتمستقیمباواردکنندهتماسبگیرید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.