معرفی مجتمع مسکونی سروا

Manzel Magazine - - منزللوکس -

سروا یک ســازه ایدهآل بوده و با باالترین اســتانداردهای ساخت، توانسته اســت بهصورت ســازهای بلندمرتبه و با مجوز برج باغ سر برافرازد. چشماندازهای فوقالعاده شهر، فضایی همراه با آرامش برای ساکنانمهیانمودهاست.معمارینمابهواسطهبالکنهاوگشایشها، بسیار پویا و دارای حجم است. چیدمان در این خانه بهگونهای است که گویی برای تکتک عناصر، وســایل، مبلمان و سایر تجهیزات، طراحی جدایی شکل گرفته است. تمامی اجزا با نظمی دقیق و کام ًال فکرشده بهگونهای در کنار هم جمع شدهاند که در نگاه اول میتوان به داشتن ذوق و ســلیقه طراح، آفرین گفت. پروژه مسکونی سروا با متراژ026مترمربعدرفضاهایمختلفینظیرپذیرایی،نشیمن،اتاق مستر، آشپزخانه، البی ...و تفکیک شده است. خلق فضاهایی نظیر طراحی اتاق مستر، کابینت آشپزخانه و فضای تراس، کمد دیواری، دیوارکوب اختصاصی در فضای البی و همینطور طراحی دیوارها به عهدهگروهاجراییگروههیمانبودهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.