سبک دکوراسیون

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه -

طراحی مجموعه مسکونی ســروا با ســبکی مدرن و از مصالحی ســاده بهره برده اســت. از آنجایی که این پروژه بــا تنوع متراژی در 5 تیپ مختلف و کام ًال مجزا بنا شــده اســت، شاهد سبکهای مختلف دکوراسیون هستیم که در اینجا به برخی از آنها که غالباً با سبک مدرن به اجرا رسیده است میپردازیم. یکی از شاخصههای اصلی که سبک دکوراسیون را به ســمت مدرنیته میبرد، حضور رنگهایی نظیر کرم و سفید است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.