نقش مبلمان و تجهیزات دکوراتیو

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه -

پالن مبلمــان با توجه بــه ارگونومی و راحتی انســان و با اســتفاده از استانداردهای بینالمللی شکل گرفته است. مبلمان کام ًال مدرن، یکی از جذابیتهای فضای پذیرایی به حساب میآیند. انتخاب رنگ سفید بهعنوان رنگ بستر، وســیلهای برای خودنمایی رنگ مبلمان و دلیلی بر خلق فضایی منحصربهفرد شــده اســت. انتخاب هوشمندانه رنگ سورمهایدرتقابلبارنگهایروشنوعناصردکوراتیوینظیرتزئینات دیواریوروشناییهایآویزی،موجبپویاییبیشترفضاشدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.