مراحلکارباسازندگاناستخروجکوری

Manzel Magazine - - منزللوکس -

بهراستیکه شنا کردن و آرامش یافتن کنار استخرهای سرباز، یکی از لذتبخشترین تفریحات دنیا است. اگر تا به حال به داشتن استخر و جکوزی در ویال و یا خانه شخصی خود فکر نکردهاید همین حاال دست بهکارشویدوباکمکمشورتبایکفردحرفهایببینیدتحققپذیری رویای شــما تا چه اندازهای خواهد بود؛ به قول گفتنی امتحانش که خرجی ندارد! فرقی نمیکند که در مراحل اولیه برای طراحی استخر و جکوزی هستید و یا در حال بازسازی، متخصصان زیادی در چیدانه هستندکهمیتوانندبهشماکمککنند. بسیار‌مهما‌ست‌کهب‌دانیم‌حرف ‌ها ‌یهایا‌ین‌فن‌چه‌خدماتیا‌رائه‌م ‌یدهند. برای‌طراحی‌یک ا‌ستخر ا‌ید ‌هآل‌و‌متناســب‌با‌نیازها‌و‌معماری‌خانه‌شما،‌ استفاده‌از‌مهار ‌تهای‌سازندگان‌ماهر‌استخر‌ضروری‌است.‌شما‌نیز‌برای‌ کمک‌به‌تســریع ا‌تمام‌پروژه‌باید‌ضروریاتی‌مانند‌نقشــه‌ساختمان‌را‌در‌ اختیار ا‌ین ا‌فراد‌قرار‌دهید‌تا‌بعد ا‌ز‌آن،‌کارهای‌مربوط‌به‌مجوز‌برای ا‌ستخر‌ نیزت‌وسط‌حرف ‌ها ‌یهای‌ساختما ‌نسازیا‌نجام‌شود. بعدا‌ز‌دریافت‌مجوز‌شهرداری،‌پیمانکار،‌کار‌ساخت‌را‌شروع‌م ‌یکند.ا‌ین‌کار‌ برای ا‌ستخرهایی‌با‌بدنه‌فایبرگالس‌که‌به‌‌صورت‌آماده‌تهیه‌‌شده‌و‌مراحل‌ نصب‌آن‌فقط‌در‌محل‌صورت‌م ‌یگیرد،ب‌یشا‌ز‌دو‌هفته‌زمان‌م ‌یبرد؛ا‌ین‌در‌ حالیا‌ست‌کها‌ین‌زمانب‌رایا‌ستخرهای‌سیمانی‌دوب‌رابر‌خواهدب‌ود.ب‌رخی‌ از‌شرک ‌تها،‌سروی ‌سهایی‌مانند‌تمیز‌کردنا‌ستخر،‌حصارکشی،‌تجهیزات‌ گرمایی،‌تصفیه‌و‌آزمایش‌آب‌و‌در‌نهایت‌هم‌بازســازی‌و‌تعمیر‌استخر‌را‌ ارائه‌م ‌یکنند. در‌این‌بخش‌به‌برخی‌افراد‌حرف ‌های‌در‌حوز‌ههای‌دیگر‌نیز‌اشاره‌م ‌یکنیم:‌ مدیران‌پروژه،‌تولیدکنندگان‌پن ‌لهای‌خورشیدی،‌معماران‌منظر‌و‌فضای‌ سبز‌وت‌ولیدکنندگانت‌جهیزات‌فضایب‌یرونی. پیمانکار‌پروژه‌از‌زمان‌اتمام‌کار‌استخر‌به‌شما‌آموزش‌م ‌یدهد‌که‌چطور‌از‌ تجهیزاتا‌ستخر‌مثل‌چراغ‌وت‌صفیه‌آبا‌ستفاده‌کنید.

سؤاالتضروریفراموشتاننشود!

1.‌‌شما‌در‌طول‌پروژه‌چه‌وسایلی‌را‌تعویض‌م ‌یکنید؟ 2.‌‌چهن‌وعا‌ســتخری‌راب‌ه‌ما‌توصیه‌م ‌یکنید؟ا‌ستخرهای‌خارج‌و‌یا‌داخل‌ زمین؟ 3.‌‌آیا‌م ‌یتوانید‌ضمانتی‌مبنیب‌ر‌دوام‌وا‌منیت‌کار‌خودا‌رائه‌دهید؟ 4.‌‌شما‌چه‌سروی ‌سهایی‌راا‌رائه‌م ‌یدهید؟ 5.‌‌چه‌تعداد‌پروژه‌شبیهب‌ه‌پروژه‌منا‌نجام‌داد‌هاید؟ 6.‌‌هزینه‌را‌چطور‌محاسبه‌م ‌یکنید‌و‌چه‌چیزهایی‌را‌درن‌ظر‌م ‌یگیرید؟ م‌.7 ‌یتوانیدب‌ه‌من‌یک‌پیش‌فاکتور‌دقیقا‌ز‌هزین‌ههاب‌دهید؟ 8.‌من‌چطورب‌اید‌هزین‌ههای‌قسم ‌تهای‌مختلف‌کار‌را‌پرداخت‌کنم؟ 9.‌‌چه‌زمانی‌کار‌شماب‌ه‌پایان‌م ‌یرسد؟ .10 ‌‌چه ا‌تفاقی‌ممکن ا‌ست ب‌اعث‌شــود‌که‌میزان‌هزین ‌هها ا‌ز‌میزان ب‌ودجه‌ برآورد‌شدها‌ولیهب‌یشتر‌شود؟ 11.‌‌چه‌چیزهایی‌راب‌اید‌قبلا‌ز‌شروع‌کار‌فراهم‌کنیم؟ 21.‌‌‌‌آیا‌نکته‌نگرا ‌نکنند‌های‌در‌مورد‌این‌پروژه‌وجــود‌دارد‌که‌باید‌از‌قبل‌ پی ‌شبینی‌کردهب‌اشیم؟ برتری ‌نهایا‌ین‌فن‌را‌درا‌هالی‌فن‌چیدانهب‌یابید. قدم‌اول‌را‌با‌تماشــای‌تصاویر‌و‌نمون ‌هکارهای‌متخصصان‌این‌زمینه‌ شروع‌کنید‌و‌پس‌از‌بررسی‌کامل،‌فردی‌را‌که‌در‌ساخت‌انواع‌استخر‌ ماهر‌اســت‌و‌در‌نزدی ‌کترین‌محل‌به‌پروژه‌قرار‌دارد‌انتخاب‌کنید‌و‌با‌ او‌تماس ب‌گیرید.

متخصصیناینزمینهدروبسایتچیدانه: شرکتبارشسبز،طراحیوساختاستخر،ویرادیزاین برایدسترسیبهاطالعاتتماسشرکتهایپیشنهادیچیدانهبهصفحات«راهنمایمنزل»درانتهایمجلهمراجعهکنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.