چالشهایروندطراحی خانهمهرآباد

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه -

در طراحی آپارتمان مهرآباد با توجه به اســتقرار خانه پدری در طبقه آخر، بخشی از فضای پشت بام به عنوان حیاط ایــن واحد و جایگزین حیاط خانه قدیمی درنظر گرفته شــد و برخــی از فضاهای موجود در حیاط قبلی؛ مانند ســبزینگی، فضای مســقف ســایه دار و کبابپز در آن ایجاد گردید. در گام بعــد به منظــور ایجاد بیشــترین ارتباط بصری بین این واحد و حیاط آن در پشــت بام در سقف سالن یک شکست و تغییر ارتفاع ایجاد شد تا عالوه بر بهبود شرایط نورگیری ارتباط دیداری مناســبی بین ســالن و حیاطش ایجــاد گردد. در طراحی آپارتمــان مهرآباد با ایجــاد فضای نورگیر با سطح نوردهی مناسب در سمت شمالی ساختمان و در مجاورت فضای نشیمن خصوصی، دیواره ســبزی در درون نورگیر و به منظور خلق حس طراوت و همچنین ایجاد امکان بهرهمندی ازکورانوتهویهطبیعیدرداخلواحدایجادشد. با توجه به وجود یک فضای نیمه شــفاف و بسیار پرکاربرد با عنــوان ایوان جلوی ســالن در خانه قدیمی، تصمیم گرفته شد با توجه به حساسیت موجود روی مساحت سالن، فضایی مشابه ایوان خانه قدیمی در کنار ســالن و رو به نور جنوب در همانطبقهخلقگردد.

تالش بــرای ایجاد فضــای مناســب با هدف جوابگوییبهنیازبهخلوتافراد

خلق فضاهای حاوی ســبزینگی در ســطوح مختلف ساختمان به منظور فرار از حس خشک وبیروحآپارتماننشینی

تعبیه فضای سبز در نمای ساختمان و استفاده از جنس چوب به منظور القا حس ســرزندگی در تعاملساختمانبامحیطاطراف.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.