معامرفضاهاییکتا

Manzel Magazine - - معامریومنزل - نویسنده وگزارشگر: ثمینافراهانی/كارشناسمعماری

امروزه مفهوم صحیح معماری و نیاز به معماری اصولی، بیشتر از گذشته در میان جوامع مختلف و بازارهای ساختوساز رونق گرفته است. مفهومی كه میتواند نگرش مصرفكنندگان و كاربران را نسبت به كیفیت یک بنا چه از لحاظ طراحی و چه از لحاظ ساخت و انتخاب مصالح مناسب تغییر دهد. این تغییر نگرش سبب تغییر در دیدگاه سازندگان كشور نیز میشود و در همین سلسلهمراتب نیاز كاربر؛ طراحی معمار متخصص تا اجرای سازندگان كارآزموده است كه حلقه گمشده استفاده از دانش متخصصان حوزه معماری به چشم میخورد؛ به همین منظور مجله منزل در بخش طراح ماه همچون گذشته سعی دارد یکی از افراد موفق و تأثیرگذار در زمینه معماری و طراحی داخلی را به شما معرفی كند تا با متخصصین این حوزه بیشتر آشنا شده و به انتخاب شایستهتری در این زمینه برسید. با ما همراه باشید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.