طراح مــاه

Manzel Magazine - - معامریومنزل -

تحصیالت کارشناسارشدمعماریمنظر دانشگاهشهیدبهشتی مجتمعمسکونیهمسایه-رتبهاولجایزه معماریایرانسال5931 معماریبرگزیدهسال4931استانالبرز رتبهسومجایزهمعمارسال4931 بیستویکمترمربع-رتبهبرگزیدهجایزهمعماری داخلیایرانسال1931 کلینیکدندانپزشکیدکترفریور-طرحتقدیر شدهجایزهمعمارسال1931 شرکتتهویهنیامشهد-طرحبرگزیدهجایزه معماریداخلیسال9831

سیدنویدامامی مدیردفترمعماریرازان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.