دیدکلی

Manzel Magazine - - معامریومنزل -

معماری در تعریفی ســاده، حل کردن مسئلهای یکتا با هدف خلق فضایی یکتا برای انســانهایی است که گذشــته، حال و آیندهای منحصربهفرد دارند. با توجه به پیشرفت سریع علم و تکنولوژی و نمود لحظــهای آن در زندگی روزمــره، نیاز به بازتعریــف مضامیــن پذیرفتهشــده قدیمی به خوبی حس میشــود. ایــن نگاه، باعــث ایجاد خالقیتوکشفراهکارهایجدیدیدربرخوردبا موضوعات طراحی از کل تا جزء میشود و تعاریف جدیدی از مفاهیمی مانند شــهر، ســکونتگاه، محیط کار، ســواره و پیاده، محصوریت ...و ارائه میکند کــه باید در معمــاری امــروز معادل و جایگزینیبرایآنخلقکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.