سبک

Manzel Magazine - - معامریومنزل -

رازان به دنبال یافتن پاسخهای مناسبی برای نیازهای انسان امروزی است که این هدف را با توسعه الگوهای بومی و توجه به زمینههای فرهنگی، اجتماعی، اقلیمیو...دنبالمیکند. مجتمعتجاری̴اداریسامپاسدان/تهران/پاسداران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.