حر‌فهای‌درگوشی‌یک‌طراح‌داخلی

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه - نویسنده: سمیهمنوچهری/کارشناسمعماری

آیا تابهحال از خودتان پرسیدهاید که چرا یک طراح داخلی باتجربه میتواند در بهکارگیری نقوش و رنگهای پرمایه در فضا موفق باشد، ولی شما نمیتوانید با رضایت کامل چنین پروژههایی را به سرانجام برسانید؟ در ادامه به شما تکنیکهایی را آموزش خواهیم داد که نمیتوان آنها را فقط با تحصیالت آکادمیک به دست آورد، بلکه تلفیقی از آموزش و کار اجرایی میتواند شما را در میزان و انتخاب صحیح رنگ و طرحها همراهی کند.

وقتی اسم طراحی داخلی و تغییر دکوراســیون به میان میآید، همه به دنبال یک طراحی ساده برای فضای مورد نظرشان هستند و از اینکه رنگهای تند یا تیره را وارد محیط کنند، میهراسند. اغلب افراد از به کار بردن کاغذدیواری با طرحهای شلوغ اجتناب میکنند، البته این تردیدها تا حدودی قابلقبول است، چراکه استفاده از طرحهای خاص، مســتلزم دانستن نکات تخصصی طراحی داخلی است، اما چنین چیزی، دلیل مناسبی برای طراحیهای ساده و بیروح در فضای منزل نیست. در عصر حاضر با تنوع زیادی از مبلمان و مصالح رنگارنگ مواجه هســتیم. از حق نگذریم هر یک از ما تمایل داریــم حداقل یکی از این نشانههای خوش آب و رنگ را در منزلمان داشته باشیم و تنها علتی که تابهحال از آنها استفاده نکردهایم، ترس از شــلوغی و آشفتگی محیط زندگیمان است. در اینجا قصد داریم رازهایی را درباره نحوه انتخــاب و بهکارگیری این عناصر برایتان فاش کنیم. امیدواریم بعد از خواندن این مطلب بتوانید با اعتمادبهنفس بیشتریعناصروالمانهایمحیطزندگیتانراانتخابکنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.