رن‌گهای‌خنثی‌را‌دوست‌داشتهب‌اشید

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه -

رنگهای خنثی یکی از مؤثرترین رنگها هستند. این دسته رنگی چه روشن باشــند و چه تیره، سبب دیده شــدن رنگهای دیگر میشوند. همچنین این رنگها سبب مالیم دیده شدن ســطوح طرحدار میشوند؛ بهعنوان مثال شما میتوانید از یــک کاغذدیواری طرحدار با رنگهای طالیی و مســی یا نقرهای استفاده کنید و سپس یک عنصر دکوراتیو مانند یک گلدان با همان رنگ را در فضاقراردهید.اینعملدکورشمارامدرنجلوهمیدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.