کلید‌اصلی‌طراحی،‌تناوب‌است

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه -

استفاده از تناوب در بهکارگیری سطوح طرحدار و ساده، شاهکلید یک طراحی موفق است. همیشه تناوب، چشمنوازتر از یکنواختی است، چراکه یکنواختی برای بیننده کســالتآور است. صحیح این است که چشــم شما بهجای خیره شــدن به یک نقطه، بهصورت متناوب بچرخد. شــما میتوانید با به کارگیری خالقانه سطوح ساده و نقشدار از خستگی اعضای خانواده جلوگیری کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.