خواستهمعماران،سلیقهعمومیمردم،اختالفدرچیست؟

Manzel Magazine - - معامریومنزل - ‪chidaneh.com/users/ arshia are oz oo43‬ 3

تاریخ معماری جهان از شــرق تا غرب، سیری تکاملی داشــته است. این تسلسل از تخت جمشــید تا نقشجهان و تبلور معماری دوره قاجار در مسجد سپهساالر تهران دیده میشــود. با ورود مدرنیســم به ایران در دهه ســی و چهل شمسی، گسســتی در معماری ایران ایجاد شــد که معماران آموزشدیده ایرانی در غرب، آن را بهســرعت جایگزین نوعی از معماری بومی مدرن کردند که ناشی از آگاهی تاریخی معماری ایران نســبت به دورههای تاریخی آن و سطح آموزش باال است. به دلیل ظهور مدرنیسم، موضوعات انســان، مقیاس و نیازهایش موردتوجه قرار میگیرند و تزئینات نیز بهطورکل حذف و یا کمرنــگ میگردد؛ بنابراین گونهای از معماری در سطح وسیعی در تهران و شهرهای بزرگ رواج مییابد که شامل این اصول بوده و موردتوجه مردم نیز قرار میگیرد. بهسرعت و با ظهور پستمدرنیسم و انتقادهای معماران نسبت به حذف تاریخ از معماری، آنچه برای صحنه معماری ایران به خصوص در دوره پس از جنگ و سازندگی باقی میماند، تقلیدی مضحک از این پستمدرنیســم تاریخگراســت که همراه با تجددگرایی به نقوش نوعی از معماری تاریخی غرب و تلفیقی از روم و یونان میپردازد. این ســبک نیز بی آنکه ریشههای ورود آن را بشناســیم به ســلیقه عمومی مردم تبدیل میشود. مردم آنچه را که میبینند و میشناســند بهعنوان آنچه دوســت دارند، سلیقه خویش مینامند. مفهوم سلیقه با آموزش گرهخورده اســت. سالهاست که مدارس ما به کودکان و نوجوانانمان ارزشهای فرهنگی و معماری ایران و غرب و روند و ســیر تاریخی رشد آن را آموزش نمیدهند. زیســتن در فضایی که اصول آنها کیفیت و زیبایی است، مســتلزم آموزش زیبایی و کیفیت است. همچنان که شناخت هنر، موسیقی و زیباییشناسی، مستلزم آموزشی از ســطوح پایه است. تفاوت سلیقه مردم و معماران در نبود این آموزش عمومی بســیار عمیق شــده اســت. یکی از مهمترین کارهایی که معماران باید بهعنوان بخشی از مجریان و تولیدکنندههای اندیشههای فرهنگی، به آن بپردازند، یافتن نقشی در صحنه آموزش عمومی است.

مؤسسومدیردفتر «معمارانفراگرد» پرشیا قرهگوزلو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.