تـحصیالت کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

Manzel Magazine - - معامریومنزل -

مؤسس و مدیر دفتر «معماران فراگرد »

طراحی و اجرای پروژههای شاخص داخلیویابینالمللی

ویال آپارتمان بوستان - لواسان ویالی بهار- زردبند آپارتمان هشیار - کامرانیه مجتمع خدماتی و گردشگری الرسی شمشک(شروعساخت) مجموعه خدماتی و گردشگری و بازآفرینیشهریخیابانپانزدهخرداد (در مرحله مطالعات و طراحی) طراحی، نظارت و اجرای بیش از 30 ویالی مسکونی در منطقه لواسان و رودبارقصران

موفق به کسب جوایز متعدد معماری در مسابقاتمعتبرداخلیویابینالمللی:

برنده جایزه اول مسابقه پاویون ایران در بینال معماری ونیز 2016 کوریتور پاویون ایران در بینال معماری ونیز 2016

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.