خواستهمعماران،سلیقهعمومیمردم،اختالفدرچیست؟

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه - ‪chidaneh.com/users/ a ima ad i‬ 43300

در جامعه امروز مــا، میان آنچه معماران طراحی میکننــد و آنچه موردپذیرش مردم است، شــکافی کموبیش عمیق وجود دارد. عوامل متعددی بر شکلگیری و تداوم این فاصلــه، اثرگذار بودهانــد؛ از آن جمله میتوان به عــدم وجود زبان مشــترک میان معماران و مردم اشــاره کــرد. ذائقه مردم و ساختمانســازی امروز به ارزشهای در دســترس و کلیشــهها رضایت داده و باور کرده است که معمــاری نمیتواند چیزی فراتر از این باشــد. اختالف در نــگاه این دو طیف به مقوله معماری، سبب شده که معماری صرفاً به ساختمانسازی تقلیل پیدا کند و به همین دلیل در شــهر با ساختمانهایی روبهرو هســتیم که فاقد ارزشهای زیباییشناسی و فضاهای انسانمدار هستند. در نگاه مردم - بهطور عام- اصالت درونی معمــاری و اهمیت تأثیر فضــای واجد ارزش معماری بر تربیت نســل، فراموش شده و اینجاست که ضرورت آموزش عمومی در حیطه معماری اهمیت مییابد. در این مسیر، رسانه میتواند بسیار راهگشا باشد. ارتقای دانش عمومی، ارائه تعریف صحیح از معماری و تأکید بر تخصصی بودن این حوزه در رسانههای فراگیر و - نه رســانههای تخصصی حوزه معماری- میتواند بر آگاهیبخشــی جامعه تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر، درک تفاوت میان سلیقه و نیاز کاربر ازجمله نکاتی است که معماران باید به آن توجه کنند. درک نیازها و خواســتههای کاربــران در طراحی معماری اهمیت زیادی دارد، اما زمانی که بحث ســلیقه مطرح میشــود باید به این نکته ظریف توجه کرد که ســلیقه، میان دو یا چند انتخاب صحیــح صورت میپذیرد؛ درحالیکه ما انواع بدعتها را سلیقه مینامیم و خود را ملزم به «احترام به سلیقه کاربر» میدانیم. ارائه گزینههای صحیح و دادن حق انتخاب بر اساس ذائقه کاربر میتواند منجر به سلیقهسازی برای مردم شود. در آخر نیز اشــاره به این نکته ضروری به نظر میرســد که ازآنجاکه توقع داریم هنرمند، فراتر از زمان خویش بیندیشــد، آیندهنگر باشــد و ایدههای نو بیافریند، حدی از اختالفنظر میــان معماران و مردم طبیعی اســت و نباید انتظار تطابقی صددرصدیداشتهباشیم.

فاطمهتاجیک مدیردفترطراحیایماژ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.