آثـار ناشناخته طراحان معروفجهان

Manzel Magazine - - معامریومنزل - نویسنده: فرشته امیرخانی/کارشناسمعماری

طراحی به شدت بر زندگی روزمره ما تأثیر میگذارد. همه ما ساعات زیادی را در محل کار و منزلمان میگذرانیم، اما چقدر به محیط اطرافمان توجه میکنیم؟ تحقیقات علم رفتار شناسی امروزه ثابت کرده است که وسایل و ابزارآالتی که از آنها استفاده میکنیم بهشدت بر جسم، روح و رفتارهایاجتماعیمانتأثیرمیگذارد.همهمابیآنکهخودبدانیمدرخانهیااداره،یکگاربینویاگاربوداریم.مشهورترینوفراگیرترینمحصول طراح معروف کریم رشید تا به امروز، سطل آشغال گاربینو و نسخه بزرگتر آن، گاربو است که در سال ۶۹۹۱ طراحی شده است. همچنین نسخه کوچکتراینسطلبانامگاربینیبهعنوانیکلیوانجامدادیرومیزیارائهکردهاست.اینسط ِلسادهبافرممنحنینرمازجن ِسپُلیپراپیل ِن بازیافتی، یکی از پرفروشترین فراوردههای دنیا به شمار میرود که بیش از هفت میلیون عدد به فروش رسیده است. این محصول بهعنوانیکیازنمادهایموف ِقطراحیمعاصردرگنجینهدایمیموزههنرمدرننیویورکجایگرفتهاست.ازویژگیهای ظاهری این محصول ایده از انحنای بدن انسان و دسته یکپارچه و راحت در باالی آن برای کاهش تماس دست با محتویات داخل آن و امکان حمل و نقل راحت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.