جوایز

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه -

جایزه ‪RED DOT‬ برای کیفیت باالی طراحی –‬ ،2010 ،2009 ،2008 ‪،2007 O00S ‪GOOD DESIGN – 2009، 2008، 2007، 2006‬ بهترین محصول سال طراحی داخلی – 2009 بهترین طراحی محصول کانادا – 2009 مدال طالیی پاپای برای نوآوری و فناوری – 2009 جایزه بهترین ایده، 2009‬ – ECONOMICA ‪ACTUALIDAD جایزه 2008‬ – ‪CERSAIE مدال نقره جایزه برتر طراحی صنعتی 2008‬ – ‪IDSA جایزه 2008‬ – D`ORO ‪COMPASSO جایزه ADEX برای طراحی برتر – ،2008‬ ‪2007 جایزه بهترین طراح محصول 2007‬ – DESIGN OF STARS BUILDING`S ‪D&D جایزه ساالنه مجله I.D (بسته بندی) – 2007 جایزه انجمن طراحی و مبلمان – 2007 جایزه FIFI بهترین بسته بندی – 2007 جایزه IF (طراحی محصول) – 2007 جایزه 2006‬ – LEGEND ‪PRATT مدال برنز جایزه طراحی صنعتی برتر 2006‬ – ‪IDSA جایزه بهترین محصول سال 2005 از طرف مجله تایم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.