کریمرشیدکیست؟

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه -

کریم رشــید طراح مصری االصل کانادایی اســت. او دانشآموختهطراحیصنعتیازدانشگاهکارلتوناوتاوا است و کارشناسی ارشــدش را از دانشگاه پلیتکنیک میــان دریافت کرده اســت .طرحهای او از وســایل زندگی روزمره مانند مبلمان، نور و ظروف و همچنین محصوالت لوکس مانند ادکلن و ساعت و غیره است. بهنقلازنشریاتمعتبر،کریمرشیدمشهورترینطراح صنعتی قاره آمریکا است. به او لقب شاهزاده پاستیک دادهاند که به دلیل عاقه شــدید او به این ماده و تعداد زیاد آثار پاستیکی اوست. وی با بیش از ۰۰۰۳ طرِح در حال تولید و بیش از ۰۰۳ جایزه طراحی که در بیش از۰۴کشورجهانبهطوربیوقفهبهنوآوریمیپردازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.