معرفییکسبکنوبرای معمارانوطراحان

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه -

من بر این باورم کــه فضاهای مــا باید نرم، منحنی و مفهومی بــوده و فناوری، اطاعات بصری، بافت و انبوهی از رنــگ را به خدمت گیرند، همچنان که همه نیازهایی را که برای زندگی در یک محی ِط سادهتر، سامانیافتهتر و البته احساسبرانگیزتر الزم است، برآورده سازند.اتاقهای ِگردبرایتحری ِکیکمحی ِط دوســتانه انســانیتر، ماهیتی نرم و مایم دارند، اما افزون بر آن در آثارم یک وج ِه بسیار زاویهدار (هندسی) نیز دارم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.