دیزاینوکراسیدرطراحی

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه -

وی در ســالهای اخیــر، اصطــاِح «دیزاینوکراســی» را ابــداع کرده اســت؛ گرایشــی که یک طراحی واال را ح ِق اکثریت مردمجامعهمیداندوآنراازانحصا ِرطبقهای خاص درمیآورد. بر پایه ایــن رویکرد، همه شهروندان حق دارند به یک طراحی متعالی، باکیفیت و در عین حال، کمهزینه و دوستدا ِر محیط زیست دسترسی داشته باشند و این امربهعنوانیکیازحقوقانسانی،بایدهمواره موردتوجهطراحانقرارگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.