عکاسماه

Manzel Magazine - - معامریومنزل - chidaneh.com/user/28296

نمایشگاه انفرادی عکس «دیددار»، نگارخانه معماری و هنر دانشکده هنر و معماری، کاشان 0۹۳۱ نمایشگروهیعکس«ماگالری» /کاشان0۹۳۱ چیدمان متن؛ «لطفاً دست به سیاه و سفید نزنید»، دانشکده هنر و معماری، کاشان 0۹۳۱ «اکسپو عکس تهران» (گروهی)، خانه هنرمندان، تهران ۲۹۳۱ اجرای چیدمان در پروژه «مقصد مشخص: کارگاه شعربافی نگار فرجیانی»، کاشان۲۹۳۱ نمایشگاه گروهی «پاکت بینام»، گالری هفت ثمر، تهران ۳۹۳۱ عکاسی از پروژههای معماران مختلفی از جمله: محمد مجیدی، هومن باالزاده، علیرضا تغابنی، رضا مفاخر، نشید نبیان، هومن طالبی و ... (عکاسی مشترک با مسیح مستأجران)

حکیمحمادی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.