حیاطایرانی

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه -

آب اولین چیزی که در مورد حیاط ایرانی به ذهن همه ما میرســد، وجود عنصر آب است. این عنصر عالوه بر تعدیل هوا در فصل گرما، وظیفه تامین آرامــش در فضا را نیز بر عهده دارد. آب در حیاط ایرانی، درون حوض هایی به شکل دایره یا چهارگوش نگهداری میشــود. از آنجایی کــه آب از دیرباز برای ســرزمین ما ارزش زیادی داشته، حوضها عمق کمی دارنــد و گاها فوارهای ســفالی هم در وســط آنها تعبیه میشــود که آب به آرامی از آن خارج میشــود. جلوههای آب در حیاط ایرانی بســیار آرامشبخش است. محل قرارگیری حوض آب در حیاط ایرانی در مرکز و وسط آن اســت. حوضهای آبی رنگ با جوشش آب در میان خود، قلب تپنده حیاط ایرانی به حســاب میآیند. این به آن معنی نیست که شما خودتان را به استفاده از یک حوض دایرهای شکل در وسط حیاطتان محــدود گردانید، بلکه میتوانیــد آب را به روشهای دیگری نیز مهمــان حیاط خود کنید، اما یادتان باشــد کــه حرکت آب در حیاط ایرانی، بســیار آرام و مســئولیت آن القای حس آرامش است.

مصالح و رنــگ از جمله مصالحــی که به محوطه شــما حال و هوای ایرانــی میدهد، آجر، کاشی و چوب را میتوان نام برد و بهترین رنگهایی که میتوانید استفاده کنید نیز آبی، فیروزهای، طالیی و قرمز است. بهتر است خود را به اســتفاده از یک نوع مصالح یا یک طیف رنگی محدود نکرده و در حیاط خود ترکیبی ازآنهاراداشتهباشید.

مبلمان تختهــای چوبــی، مبلمان غالب حیاطهای ایرانی هستند. اگر قصد استفاده از این تختها را دارید برای راحتی بیشــتر روی آنها قالیچه و یا گلیم پهن کرده و با استفاده از پشتیهای متعدد، شبنشینی راحتتری را برای خودتان فراهم کنید. اگر مایل به استفاده از تخت چوبی نیســتید، مبلمــان چوبی یا حصیری هم گزینه مناسبی به حساب میآید. برای اینکه حــال و هوای ایرانی بیشــتری به مبلمانتان ببخشید، میتوانید از بالشتکهایی باطرحهایسنتیوایرانینیزاستفادهکنید.

برایدسترسیبهاطالعاتتماسشرکتهایطراحیحیاطوفضایسبزبهصفحات«راهنمایمنزل»درانتهایمجلهمراجعهکنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.